Thai English

 

     

     

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 16
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 35
3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 39
4 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 50
5 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 32
6 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงาน 23
7 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 28
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) 69
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 36
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 87

ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th