Thai English

 

     

     

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา

         เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเขาวัง ถนนราชวิถี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

       วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงโครงการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีนายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

   

   

 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาและเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

   

   

 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th