Thai English

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์โควิด19

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 529/2564 แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดเพชรบุรี" 1284
2 การออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนการทำงานของคนต่างด้าวในช่วง COVID-19 154
3 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 305/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 170/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 247
4 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องแก้ไขมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 3) 396
5 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุก 199
6 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 2) 364
7 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) 159
8 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 170/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานที่และกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 183
9 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 106/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) 122
10 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80/2564 มาตรการผ่อนคลายการปิดสถานที่/งดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 465
11 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 63/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี 208
12 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) 417
13 แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด/ควบคุม/เฝ้าระวังสูง 217
14 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 เรื่อง การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว 499
15 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 260
16 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1/2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 254
17 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) 222
18 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 316
19 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2470/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ระลอกใหม่ 470
20 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 11 279

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th