Thai English

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์โควิด19

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80/2564 มาตรการผ่อนคลายการปิดสถานที่/งดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 12
2 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 63/2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี 5
3 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) 8
4 แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด/ควบคุม/เฝ้าระวังสูง 8
5 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 เรื่อง การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว 130
6 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 56
7 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1/2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 86
8 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) 66
9 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 108
10 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2470/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ระลอกใหม่ 244
11 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 11 64
12 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) 102
13 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2427/2563 เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 100
14 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2426/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 74
15 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) 503
16 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) 261
17 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) 256
18 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11) 212
19 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 224
20 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 212

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th