Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
32 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
33 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
34 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78
35 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 55
36 ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 42
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 49 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th