Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
251 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) จำนวน 1 อัตรา 282
252 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 255
253 รายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 193
254 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 206
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 171
256 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 334
257 ประมูลจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 212
258 สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 341
259 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 524
260 สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 206

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th