Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
231 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 258
232 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 218
233 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์รรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 95
234 ประมูลจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 273
235 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอนาฬิกาวัดเกาะ 211
236 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวน 60 พรรษา 212
237 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 310
238 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณบ่อขยะตำบลบ้านกุ่ม 269
239 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณสวน 60 พรรษา เป็นที่ทำการชุมชนทรัพย์สิน 238
240 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านชุมชนพระปรางค์ 154

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th