Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 235
212 ประมูลโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์การ้อง ตั้งแต่ถนนพงษ์สุริยาถีงถนนท่าหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 190
213 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำภายในเขตเทศบาลฯ 360
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก 204
215 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตนเลส (โดยวิธีสอบราคา) 188
216 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนคีรีรัถยา ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึงถนนบันไดอิฐ (ครั้งที่ 2) 245
217 สอบราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตนเลส (โดยวิธีสอบราคา) 342
218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (โดยวิธีสอบราคา) 213
219 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 245
220 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนคีรีรัถยา ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึงถนนบันไดอิฐ 223

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th