Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2563 158
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 155
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (วิธีเฉพาะเจาะจง) 148
24 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 160
25 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาขนย้ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 159
26 ประกาศการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 61
27 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อย (เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 177
28 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 152
29 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 176
30 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 220

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th