Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ตรวจสิทธิ์แลกฟรี ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2561 105
62 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 216
63 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 145
64 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 159
65 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 186
66 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 157
67 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 125
68 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 153
69 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 232
70 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 239
71 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 353
72 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 226
73 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 340
74 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 222
75 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 231
76 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 363
77 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 350
78 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 160
79 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ และการตรวจสอบสถานะความพิการ ของคนพิการ 517
80 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 172
81 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล 176
82 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 127
83 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 122
84 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 130
85 โรคมือ เท้า ปาก ร่วมกันเฝ้าระวัง!!เพื่อป้องกันการระบาด 783
86 กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ เร่งกำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 290
87 ยุงลาย ตัวร้ายที่ต้องช่วยกันกำจัด 861
88 กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด” 315
89 กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด” 1093
90 โครงการอยุธยาที่มีชีวิต กิจกรรมทอดน่องท่องเมืองเพชร 172

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity