Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 314
212 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 238
213 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 333
214 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 362
215 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 546
216 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 528
217 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 542
218 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 771
219 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 612
220 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 493
221 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 579
222 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 574
223 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 386
224 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ และการตรวจสอบสถานะความพิการ ของคนพิการ 707
225 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 256
226 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล 265
227 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 205
228 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 171
229 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 229
230 โรคมือ เท้า ปาก ร่วมกันเฝ้าระวัง!!เพื่อป้องกันการระบาด 1096
231 กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ เร่งกำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 804
232 ยุงลาย ตัวร้ายที่ต้องช่วยกันกำจัด 1380
233 กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด” 531
234 กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด” 2043
235 โครงการอยุธยาที่มีชีวิต กิจกรรมทอดน่องท่องเมืองเพชร 320
236 ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา รร.ท.2 295
237 ประกาศ ผลการคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัด 536
238 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 597
239 รับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 512
240 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 607

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th