Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 35
182 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 345
183 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 292
184 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 336
185 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 311
186 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 233
187 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 323
188 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 356
189 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 511
190 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 519
191 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 518
192 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 737
193 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 608
194 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 442
195 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 553
196 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 534
197 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 379
198 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ และการตรวจสอบสถานะความพิการ ของคนพิการ 677
199 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 253
200 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล 260
201 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 201
202 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 155
203 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 225
204 โรคมือ เท้า ปาก ร่วมกันเฝ้าระวัง!!เพื่อป้องกันการระบาด 1035
205 กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ เร่งกำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 734
206 ยุงลาย ตัวร้ายที่ต้องช่วยกันกำจัด 1274
207 กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด” 486
208 กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด” 1942
209 โครงการอยุธยาที่มีชีวิต กิจกรรมทอดน่องท่องเมืองเพชร 308
210 ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา รร.ท.2 290

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th