Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4
2 คู่มือแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 2
3 ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมพายุโซนร้อน "โพดุล" 7
4 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม 7
5 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยนางสมรักษ์ ชื่นอร่าม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 19
6 ประชาสัมพันธ์เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชร 5
7 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 9
8 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 7
9 การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9
10 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 4
11 ประชาสัมพันธ์การเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 9
12 กำหนดการตรวจสอบและรับรองสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2562 24
13 การป้องกันระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสาร์ทจีน 10
14 บทความทางวิชาการ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 31
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี แจ้งเขตการให้บริการเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Touch Service) 13
16 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ ปี พ.ศ.2562 21
17 แจ้งการดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพานิชเจริญ 22
18 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 38
19 สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) 22
20 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการชุมชน 32
21 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน 22
22 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 49
23 ประธานอาเซียน 2562 43
24 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS) 53
25 พิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 37
26 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 41
27 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปี 2562 45
28 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 30
29 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM2.5 38
30 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 40

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity