Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แจ้งการดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพานิชเจริญ 3
2 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 14
3 สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) 13
4 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการชุมชน 11
5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน 14
6 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 16
7 ประธานอาเซียน 2562 35
8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS) 41
9 พิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 29
10 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 30
11 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปี 2562 35
12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 25
13 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM2.5 25
14 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 34
15 โครงการตรวจสารพันธุกรรม 30
16 เตือนผู้ประกอบการและประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างขอให้ผู้ประกอบการงดจำหน่ายหรือจัดวางสิเนค้าเพื่อการค้า 28
17 เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 28
18 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัดและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 39
19 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 29
20 วันมาฆบูชา 2562 42
21 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่เกษตร เศษวัสดุครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 62
22 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 38
23 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม 9
24 การเฝ้าระวังภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 47
25 งานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 40
26 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 39
27 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือมิให้กระทำการเผากลางแจ้ง เช่น การเผาขยะมูลฝอย การเผาใบไม้ กิ่งไม้ 64
28 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 7
29 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 7
30 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 9

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity