Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 18
2 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 39
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 17
4 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 22
5 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14
6 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 34
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25
8 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 31
9 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 131
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 46
11 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 53
12 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 27
14 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 128
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 117
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 91
17 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 104
18 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 130
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2559 - 2561) 117
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 124
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 163
22 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 202
23 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 102
24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 133
25 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเพชรบุรี ปี 2559 254
26 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559 108
27 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 250
28 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 228
29 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 197
30 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 113

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity