Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) 2
2 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) 10
3 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16
4 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง การจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4
5 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง 11
6 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำ 8
7 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกดินโคลนและการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำฝน 10
8 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนบริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำ 9
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 8
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 4
11 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำเพชรบุรี 27
12 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ฉบับที่ 5 9
13 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 41
14 วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 13
15 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 24
16 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา 102
17 การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนอึล 17
18 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" 56
19 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 90
20 การสำรวจรังวัดพร้อมจัดทำหมุดอ้างอิงและจุดควบคุมภาพถ่าย 33
21 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 72
22 ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือ-ป้องกัน อันตรายจากดินถล่ม 75
23 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ 81
24 ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า 92
25 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 157
26 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพื่อตรวจสอบและการรับรองสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 40
27 กำหนดการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 298
28 ประกาศให้ชายไทยไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน 55
29 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 87
30 การจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี 325

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th