Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 74
92 การป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 171
93 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอให้ผู้ที่มีนัดตรวจรับยา ติดต่อศูนย์ฯ หมายเลข 032-425010 ในวันเวลาราชการ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับบริการ 203
94 เทศบาลเมืองเพชรบุรีรับมอบแอลกอฮอล์ 95% และยางยืด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 88
95 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 95
96 คำแนะนำสำหรับตลาดป้องกันไวรัสโควิด-19 449
97 8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 270
98 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ขอประกาศขอความร่วมมือ 349
99 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งดให้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 597
100 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งดการจัดกิจกรรมและงดการจัดการเรียนการสอน 461

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th