Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
301 โครงการฝึกทักษะกีฬาและนันทนาการ 2558 417
302 ผลการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล 340
303 ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ 286
304 ศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 402
305 ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกปลัดเทศบาล 349
306 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 693
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รองผอ.รร.เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 495
308 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 578
309 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม 368
310 รับสมัครสอบคัดเลือกรองผอ.รร. ท.1 492

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th