Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) 24
32 การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด 88
33 Info ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดเพชรบุรี 174
34 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 126
35 งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 83
36 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 49
37 สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนราชวิถี (แยกหน้าเขาวัง-แยกไปรษณีย์ ระยะทางประมาณ 850 เมตร) ดำเนินการดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directiona 81
38 การดำเนินการแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างคันทางรถไฟดอนคาน 49
39 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า 148
40 ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 291

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th