Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 35
22 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 26
23 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2564 13
24 การป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 23
25 มาตรการป้องกันโควิด-19 DMHTT 67
26 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 52
27 ประชาสัมพันธ์เลื่อนจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร 252
28 แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 41
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 64
30 ขอความร่วมมือระมัดระวัง การแสดงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 72

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th