Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 การยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ 9
12 งดการจัดกิจกรรมงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2564 25
13 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 9
14 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 30
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 50
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 81
17 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 13
18 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 21
19 เตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 22
20 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 39

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th