Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มาตรการป้องกันโควิด-19 DMHTT 19
2 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 13
3 ประชาสัมพันธ์เลื่อนจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร 24
4 แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 11
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18
6 ขอความร่วมมือระมัดระวัง การแสดงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 28
7 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) 9
8 การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด 28
9 Info ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดเพชรบุรี 78
10 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 56

หน้า 1 จาก 31

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th