Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 3
2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) 12
3 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) 24
4 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33
5 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง การจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 15
6 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง 13
7 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำ 9
8 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกดินโคลนและการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำฝน 11
9 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนบริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำ 10
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 21

หน้า 1 จาก 29

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th