Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 การอบรมเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 117
92 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 121
93 การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 59
94 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำ 17 ชุมชน เดือนตุลาคม 2562 40
95 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 67
96 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 96
97 มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ 364
98 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 64
99 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 75
100 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 130
101 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 141
102 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 112
103 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 135
104 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 137
105 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 75
106 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 93
107 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 150
108 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 345
109 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 77
110 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 72
111 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 120
112 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา 185
113 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 75
114 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 62
115 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 288
116 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง 85
117 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 175
118 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 79
119 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 100
120 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 108

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th