Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 29
32 การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 34
33 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 59
34 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 51
35 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ ร้านข้าวแช่ตลาดริมน้ำ ร้านรสนิรันดร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ร้านเพ็ญพริกเผ็ด และโรงครัววัดข่อย 34
36 เทศบาลเมืองเพชรบุรีออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม) ถนนท่าสรง และถนนพานิชเจริญ จำนวน 13 ร้าน 35
37 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง และถนนบริพัตร จำนวน 12 ร้าน 61
38 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 32
39 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร พร้อมทั้งแจกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว 60
40 การแจกหน้ากากผ้า 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 38
41 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนโพธิ์การ้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 45
42 การตรวจประเมินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 45
43 ประชุมติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 41
44 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนดำเนินเกษม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 24
45 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (7 เมษายน 2563) 40
46 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (3 เมษายน 2563) 41
47 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบแอลกอฮอล์ 32
48 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตลาดสด และศาลาพักรถผู้โดยสาร 36
49 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 28
50 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 25
51 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน บริเวณถนนซอยหลังตึกพานิชเจริญ 48
52 รวมพลังคนเมืองเพชร... ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 29
53 ชี้แจงมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24
54 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนพานิชเจริญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 32
55 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 47
56 อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ 23
57 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 21
58 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 483
59 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 16
60 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 31

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th