Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ 126
32 การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 106
33 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 41
34 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 64
35 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP 111
36 จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ" 94
37 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 39
38 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 80
39 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 43
40 โครงการปันน้ำใจ อสม. ผู้กล้าแนวหน้าโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี 39
41 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 43
42 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 ณ บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ถนนพงษ์สุริยา และถนนสุรินทร์ฦๅชัย 60
43 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 40
44 การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 50
45 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
46 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 102
47 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ ร้านข้าวแช่ตลาดริมน้ำ ร้านรสนิรันดร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ร้านเพ็ญพริกเผ็ด และโรงครัววัดข่อย 51
48 เทศบาลเมืองเพชรบุรีออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม) ถนนท่าสรง และถนนพานิชเจริญ จำนวน 13 ร้าน 48
49 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง และถนนบริพัตร จำนวน 12 ร้าน 85
50 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 45
51 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร พร้อมทั้งแจกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว 83
52 การแจกหน้ากากผ้า 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 52
53 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนโพธิ์การ้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 55
54 การตรวจประเมินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 56
55 ประชุมติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 50
56 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนดำเนินเกษม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 36
57 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (7 เมษายน 2563) 48
58 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (3 เมษายน 2563) 52
59 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบแอลกอฮอล์ 43
60 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตลาดสด และศาลาพักรถผู้โดยสาร 47

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th