Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 11
2 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 55
3 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 54
4 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 41
5 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ตามแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนประจำเดือนกันยายน 2563 30
6 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 47
7 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำสัปดาห์ที่ 8-14 กันยายน 2563 76
8 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 77
9 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 61
10 การประชุมแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน 81
11 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 75
12 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบ้านพักอาศัยพังทลาย 62
13 ล้างทำความสะอาดถนนและลอกท่อระบายน้ำ 62
14 การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ 65
15 ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองแก้มลิง 54
16 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 51
17 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 20
18 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27
19 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 56
20 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 60
21 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ 23
22 ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ 80
23 การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 68
24 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 32
25 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 52
26 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP 102
27 จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ" 75
28 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 35
29 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 63
30 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 37

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th