Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 24
2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา 22
3 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 15
4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 12
5 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 26
6 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง 19
7 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 24
8 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 19
9 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 24
10 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26
11 การประชุมผู้บริหารฯ พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 38
12 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมใจแสดงความจงรักภักดีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562 33
13 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22
14 วันเทศบาล ประจำปี 2562 27
15 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 32
16 พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 43
17 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 55
18 พิธีบวงสรวงงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 66
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง 57
20 พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒ 45
21 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 53
22 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 61
23 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ 52
24 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 46
25 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 55
26 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 75
27 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 56
28 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 63
29 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 54
30 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 58

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity