Thai English

 

รายงานทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาลที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 64
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 118
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 116
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 117
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 109
7 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 132
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 157
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 167
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 208
11 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 209
12 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 222
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 389
14 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 246
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 247
16 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 229
17 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 228
18 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 348
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 310
20 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 362
21 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 459
22 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 407
23 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 383
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 183
25 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 252
26 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 134
27 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 906
28 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 256
29 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเพชรบุรี ปี 2559 2784
30 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559 261
31 รายงานสถานะทางการเงินเทศบาลเมืองเพชรบุรี 465

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th