Thai English

 

ประชาสัมพันธ์

        ขอให้ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพักอาศัยในตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง แจ้งข้อมูลของท่านต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคโดยตรง ที่หมายเลข 097-2910159 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวันทำการ หรือกรอก
“แบบสำรวจข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เข้าพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี”


 

https://forms.gle/wD4GvHGzbnggYDav8

***เฉพาะประชาชนผู้เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล หรือเดินทางจากต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคาม 2563 เข้าพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี***


 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th