Thai English

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

           วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๒ นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง
3 เขต และคณะผู้บริหาร นำโดยนายยุทธ 
อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  
นายพลยุทธ  อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีฯ , เลขานุการนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ,  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3  มีระเบียบวาระและญัตติที่สำคัญ ได้แก่ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ , เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ , เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์  และเรื่องอื่นๆ
 
    
 
    
 
    
 
    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th