Thai English

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

              วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง    3 เขต และคณะผู้บริหาร นำโดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้  นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3  มีระเบียบวาระและญัตติที่สำคัญ ได้แก่ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2และที่ 3 , เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ , เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเรื่องอื่นๆ

   

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th