Thai English

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

             วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณถนนสุรินทร์ฦาชัย (วัดธ่อ) โดยมีนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และผู้แทนชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ งานประเพณี  แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อทะนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

     

     

    

     

    

     

     

     

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th