Thai English

โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดการอบรมโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  ให้กับคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้แทนชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี มาอบรมให้ความรู้

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th