Thai English

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562

       วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีมาอบรมให้ความรู้

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th