Thai English

การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน

         วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายนายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยมีระเบียบวาระดังนี้ การเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เป็นต้น

   

   

  

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th