Thai English

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562


          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง
3 เขต และคณะผู้บริหาร นำโดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  
นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3 มีระเบียบวาระและญัตติที่สำคัญ ได้แก่ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  , เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  และเรื่องอื่นๆ

  

  

  

  

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th