Thai English

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง 17 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 2 ทั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โอกาสนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี และแนวทางการลดขยะพลาสติกและขยะพลาสติกในทะเล

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th