Thai English

เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมใจแสดงความจงรักภักดีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมพระธรรมรัตนดิลก โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมพิธี

    

    

    

    

    

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมรัตนดิลก โดยมีนายกอบชัย
บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

   

    

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม
พริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th