Thai English

จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 79 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 คณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีข้าราชการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้  โดยการบรรพชาอุปสมบทในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th