Thai English

การประชุมผู้บริหารฯ พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน


          วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน
โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีระเบียบวาระดังนี้ เรื่อง การจัดโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง ในวันที่
5 มิถุนายน 2562 การจัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การติดตั้งกระจกโค้งจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในชุมชน การจัดหาถังขยะเพิ่มเติม และการติดตั้ง
เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น

     

     

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th