Thai English

พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

               วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๔ คน        ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี  ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ        หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th