Thai English

พิธีบวงสรวงงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองเพชรบุรี ซึ่งพิธีบวงสรวงฯเป็นพิธีที่ประกอบขึ้นในช่วงการจัดงานพระนครคีรี เพื่อให้การจัดงานประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดเพชรบุรี ณ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

    

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th