Thai English

พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒

             วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสุรินทร์ฦาชัย โดยมีนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี คณะกรรมการสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี ๗ คณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนร่วมเป็นเกียรติ
ในครั้งนี้ สำหรับงานประเพณีตรุษจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด  ภายในงานประดับตกแต่งด้วยโคมไฟอย่างสวยงามและมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น
ซุ้มสักการะบูชาเทพเจ้าพร้อมกระถางธูป การผัดหมี่ซั่วกระทะยักษ์ ซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก ซุ้มการสาธิตการชงชา การถักเชือกมงคล การตัดกระดาษมงคลแบบจีน การแสดงเชิดสิงโต-มังกร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th