Thai English

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              วันที่ 28 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  เรื่อง การคัดเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้คัดเลือก ว่าที่ ร.ต. อุทิศ รุ่งธีระ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และนางเยาวลักษณ์ ทัสทะเสน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นเลขานุการ และเรื่อง การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th