Thai English

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

            วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง ๑๗ ชุมชน และผู้แทนโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล  เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พร้อมนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยนายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลฯ และนางกรแก้ว เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล ได้ร่วมกัน
ลงนาม
          สำหรับโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องยูเอชที และกระบวนการ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มอัตราการรีไซเคิล โดยมีภาคีผู้สนับสนุนและดำเนินโครงการได้แก่ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ (บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด) ซึ่งได้ดำเนินงานมากว่า ๒ ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนขยะให้เป็นวัสดุรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th