Thai English

 

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม/ขนส่ง
         เทศบาลเมืองเพชรบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง จึงมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯและจังหวัดที่เป็นเมืองปริมณฑลได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนเส้นทางคมนาคมที่จะเชื่อมต่อกับภาคกลางตอนบนและภาคอื่นๆ จะต้องผ่านกรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑล
         ทางบก
             จากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ระยะทางประมาณ 166 กิโลเมตร (ผ่านจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี)
             จากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร (ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)
             โดยทางรถไฟสายใต้ มีขบวนรถไฟวิ่งขึ้น-ล่อง ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันละประมาณ 19 ขบวน แยกเป็นขบวนรถโดยสาร 15 ขบวน และขบวนรถสินค้า 4 ขบวน ระยะทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพฯ ถึงสถานีเพชรบุรี ประมาณ 168 กิโลเมตร (ผ่านจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย)
**(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2556 แหล่งข้อมูล : สถานีรถไฟเพชรบุรี)

          สำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดเพชรบุรี มีรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีจุดจอดรถประจำ อยู่ในเขตเทศบาลและวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดเพชรบุรี
กับจังหวัด ใกล้เคียง และวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัดเพชรบุรีหลายเส้นทาง
         ทางอากาศ
             ในจังหวัดเพชรบุรีไม่มีที่ตั้งของสนามบินพาณิชย์ กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร (ขนาดเล็ก)ต้องไปขึ้น-ลงที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร
         ทางน้ำ
             แม้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านกลางเขตเทศบาลฯ แต่เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำสายสั้น มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และไหลไปออกทะเลที่อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร มีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือโดยช่วงที่แม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านเขต เทศบาลเมืองเพชรบุรีจะเป็นช่วงปลายลำน้ำ ซึ่งระดับน้ำทะเลจะส่งผลกระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำไม่คงที่ โดยระดับน้ำจะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลากและลดต่ำอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งความสะดวกของการคมนาคมขนส่งทางบก ประกอบกับภาวะตื้นเขิน ของลำน้ำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีในภาวะปกติ ไม่อยู่ในสภาวะที่จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งได้


 
ไฟฟ้า
         ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางในทุกด้านของจังหวัดเพชรบุรี
มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการไฟฟ้า มีแหล่งผลิตไฟฟ้าอยู่ที่
โรงผลิตไฟฟ้าราชบุรี โดยพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯทั้งหมด จึงมีไฟฟ้าใช้กันทั่วถึง
การให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 37,879 ครัวเรือน จำนวนมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ 100 เครื่อง


 
การประปา
         ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางในทุกด้าน ของจังหวัดเพชรบุรี
มีสำนักงานประปาเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการประปา มีแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแหล่งน้ำดิบ ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตจ่ายสุทธิ 37,880 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำประปาที่จำหน่าย 27,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯทั้งหมด ดังนั้นครัวเรือนรวมถึงสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ จึงมีการใช้น้ำประปาโดยทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ โดยมีมิเตอร์ประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 8,817 มิเตอร์และมีแนวโน้มในการขยายการให้บริการประปาในปี 2557 จำนวน 200 มิเตอร์


 
โทรศัพท์
           การเป็นชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางทุกด้านของจังหวัด ทำให้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญยิ่ง โดยมีบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จำกัดเป็นผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทั้งหมด


การสื่อสารและโทรคมนาคม
           ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาเพชรบุรี
 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th