Thai English

การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน

              วันที่ 16 มกราคม 2562 นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ
ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยมีระเบียบวาระ การติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุม ครั้งที่ 1/2562 การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 เรื่อง การตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน เรื่องการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำชุมชน

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th