Thai English

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

           เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562  เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โอกาสนี้ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี  การประกวดร้องเพลง การประกวดเรียงความ และได้มอบของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน  โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดร้องเพลง  การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี  การจัดนิทรรศการ การจับสลากของขวัญของรางวัล  การเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล  และการบริการอาหารน้ำดื่มตลอดงาน  ซึ่งหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้ร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรมเพื่อมอบความรู้และความสนุกสนานให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

    

    

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th