Thai English

สภาพทางสังคม

 
การศึกษา
          เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้
     สังกัดกรมอาชีวศึกษา
           วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
         
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
         
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
         
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
         
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
     สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
         
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
         
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
         
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
         
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
     โรงเรียนเอกชน
          ระดับมัธยมศึกษา
         
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
         
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
         
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
          ระดับประถมศึกษา
         
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
         
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
         
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
         
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
         
โรงเรียนเปรมฤดี
         
โรงเรียนศึกษาปัญญา
          ระดับอนุบาล
         
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
         
โรงเรียนศึกษาปัญญา
         
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
         
โรงเรียนเปรมฤดี
         
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
         
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร


ศาสนา
         ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 32 วัด (ตำบลคลองกระแชง จำนวน 17 วัด ตำบลท่าราบ จำนวน 15 วัด) และมีโบสถ์อันเป็นศาสนสถานของศาสนาคริสต์ จำนวน 2 แห่ง


การสาธารณสุข
         ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานที่ขายยาที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
           สถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
             
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 365 เตียง
             
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก)
        
  สถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
        
  สถานีกาชาดที่ 8 (เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก)
        
  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานพยาบาลผลกำเนิดศิริ (เป็นสถานพยาบาล ขนาด 10 เตียง)
        
  คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคที่เป็นสถานพยาบาลของ เอกชน จำนวน 58 แห่ง
        
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 21 แห่ง
        
  ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 6 แห่ง


การสังคมสงเคราะห์

         เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทำบัตรประกันสุขภาพตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลฯ ได้ให้การสงเคราะห์ในลักษณะของเบี้ยยังชีพ อันเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในปีงบประมาณ 2556 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,836 ราย สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 28 ราย สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 207 ราย นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 17 ศสมช. ในเขตเทศบาลฯ มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 275 คน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานจิ๋ว จำนวน 200 คน ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคก ตำบลคลองกระแชง มีผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์ จำนวน 2 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง มีผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์ จำนวน 3 คน ตั้งอยู่ที่ที่ทำการชุมชนพระปรางค์

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th