Thai English

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๓ เขต
และคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรี
ยนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น ๓ โดยมีระเบียบวาระและญัตติที่สำคัญ ได้แก่ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี , เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    

    

    

    

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th