Thai English

สภาพทางเศรษฐกิจ

การพาณิชย์และการบริการ
          จากสภาพพื้นที่ของเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการบ ริการ การธนาคาร การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การศึกษาพยาบาล การสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบกับข้อจำกัดด้านจำนวนพื้นที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การลงทุนในภาคธุรกิจในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในด้านการค้าขายและการบริการโดยจะ เป็นลักษณะของการลงทุนทำธุรกิจในระบบครอบครัว จะไม่มีการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนมาก เช่น ภาคการก่อสร้างหรือภาคอุตสาหกรรม โดยสินค้าในเชิงพาณิชย์ในเขตเทศบาลฯ แยกได้เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวันและสินค้าในรูปของการบ ริการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการค้าขายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในรูปของการค้าสินค้าปลีกแล้วยังเป็นการค้าแก่ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งในส่วนที่เป็นการค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อนำไปขายต่อในหลายๆ ท้องถิ่นรอบนอกเขตเทศบาลฯ หรือจะเป็นการเข้ามาใช้บริการในธุรกิจบริการต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่นรอบนอก สินค้าบริโภคที่สำคัญอันเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ เมืองเพชรบุรีได้แก่ ขนมหม้อแกง และขนมที่ได้จากการแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ มะตูมเชื่อม จาวตาลเชื่อมและขนมไทยต่างๆ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของท้องถิ่น โดยกำลังซื้อสินค้าในส่วนนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั่วไป ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงที่ซื้อไปจำหน่ายต่อในลักษณะของพ่อค้าคนกลาง และประชาชนในพื้นที่เองที่ซื้อเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติมิตรเพื่อนฝูง


สถานประกอบการด้านการพาณิชย์
       สถานีบริการน้ำมัน  2  แห่ง (ถนนโพธิ์การ้อง และถนนราชวิถี)
       ห้างสรรพสินค้า  3  แห่ง (ห้างสหไทยเพชรบุรี ห้างสุริยะ และห้างเดอะซัน)
       ตลาด  5  แห่ง แยกเป็น
            ตลาดเอกชน  2  แห่งได้แก่
                ตลาดเทพพิสัย ถนนแปลงนาม ตำบลท่าราบ
                ตลาดโต้รุ่ง (หน้าสถานีรถปรับอากาศเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง)
            ตลาดที่อยู่ในความดูแลของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน  3  แห่ง ได้แก่
                ตลาดริมน้ำ ถนนพานิชเจริญ ตำบลท่าราบ
                ตลาดอุปโภค ถนนสุรินทรฦาชัย ตำบลท่าราบ
                ตลาดอนามัย ถนนมาตยาวงษ์ ตำบลท่าราบ
       สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ จำนวน  280  แห่ง
       กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จำนวน 358  แห่ง
       ร้านสะสมอาหาร(ขายของชำ)  จำนวน  175  แห่ง
       ร้านแต่งผม-เสริมสวย  จำนวน 150 แห่ง


สถานประกอบการด้านบริการ
       โรงแรมและที่พัก
       ธนาคาร


 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th