Thai English

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช
รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมเมือง
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี และรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

     

     

     

     

      

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th