Thai English

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนประชาคมเมือง และหัวหน้าส่วนการบริหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาเทศบาลฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th