Thai English

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

            วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จำนวน ๙๒ คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้ และแผนที่ภาษี โดยมีบุคลากรของกองคลังบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้         ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒

        

         

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th