Thai English

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

              วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และ นายกิตติพงษ์
เทพพานิช รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง พนักงานเทศบาล พนักงานครู-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับบรรยากาศภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทง การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการทำกระทงประดิษฐ์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งทำจากวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และการแสดงดนตรี ณ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th