Thai English

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            จัดอบรม "เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม (ชั้นบน) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรมีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

          1. กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายเรื่อง "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข โดยใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงาน" และเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นข้าราชการที่ดี" โดยวิทยากร นาวาเอกกฤษณ์ บุญเอียม และคณะในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาล (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

    

    

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th